x

katolik, katoličan, blizuzvočnice, računalničar, računalnikar, besedotvorne dvojnice
3
65
Zanimivosti / 19. Junij 2020

Katolik ali katoličan?

 

Današnji članek posvečamo dvojajčnim dvojčkom! Ne, ne – bloga nismo preusmerili na področje biologije in biomedicine.

Ste vedeli, da sta omenjeni naravoslovni vedi povezani z jezikoslovjem? Če združimo genetiko in besede, dobimo eno od težjih področij slovenskega jezikovnega sistema – besedotvorje.

 

Jezikovni dvojajčni dvojčki? Kako, prosim?

Jezikovne dvojajčne dvojčke (ime smo si izmislili) strokovno imenujemo besedotvorne dvojnice.

Gre za besede (navadno pridevnike), ki imajo isto besedotvorno (besedo, iz katere so tvorjene) in skladenjsko podstavo (sestavine, ki jih pretvorimo v tvorjenko).

  • Dvoleten: tak, ki traja dve leti.
  • Dveleten: tak, ki traja dve leti.

Besedotvorne dvojnice imajo prekriven, velikokrat tudi sinonimni pomen, razlikujejo pa se samo v črki ali dveh.

 

Pazimo, da jih ne pomešamo z blizuzvočnicami – trenerka/trenirka.

 

Ste za, da razvozlamo pomene nekaterih pogostih besedotvornih dvojnic?

 

Katoličan ali katolik?

V osnovi sta sopomenska izraza, ki označujeta pripadnika katoliške vere. Že Pleteršnikov Slovensko-nemški slovar (1894) beleži oba izraza, priporoča pa samo tistega s pripono -čan/čanka: katoličan in katoličanka.

Slovar slovenskega knjižnega jezika 1 in Slovenski pravopis kot prednostno in nadrejeno sopomenko določata izraz katolik in katolkinja.

Leksikalno dilemo zelo »elegantno« reši aktualni slovar slovenskega jezika, ki oba izraza izenači kot popolna sinonima.

 

Računalničar ali računalnikar?

Če se slaščičar ukvarja s slaščicami, potem se računalničar ukvarja z računali, računalnikar pa z računalniki. Logično, kajne? Samostalnika računalničar in računalnikar sta sopomenki, besedotvorni dvojnici, tvorjeni iz istega samostalnika: računalnik. Posledica dvojnega poimenovanja je poskus opuščanja zmehčanih oblik, npr. računalničar, električar, in njihovega nadomeščanja z obrazili -kar/-karka. Očitno je bil poskus neuspešen, saj se v rabi (glede na korpusne podatke Gigafide 2.0) oblika računalničar pojavi pogosteje (1788 pojavitev) kot oblika računalnikar (1003 pojavitev). Pravilni pa sta obe obliki.

 

Tehniško ali tehnično risanje?

Pridevnika tehniški in tehnični imata prekriven pomen, ki se nanaša na tehniko. Kdaj uporabiti enega in kdaj drugega?

  • Pridevnik tehniški se veže s samostalniki, ki poimenujejo ustanove, vrste izobraževanja, slovarje – tehniški muzej, tehniška šola, tehniški slovar, tehniški poklic.
  • Pridevnik tehnični se nanaša na delovanje – tehnični izdelek, tehnično risanje, tehnična dokumentacija.

 

Gasilski ali gasilni dom?

Če pridevnika gasilski in gasilni besedotvorno razčlenimo, ugotovimo, da se:

  • pridevnik gasilen nanaša na gašenje, gasilni dom pa je staro poimenovanje za stavbo, v kateri gasilci hranijo svoje orodje in vozila;
  • pridevnik gasilski nanaša na gasilce, zato nas tudi SSKJ2 in slovarski del pravopisa usmerjata k rabi gasilski dom.

 

Kako je poimenovan gasilski/gasilni dom v vašem kraju?

 

Sistemizirati ali sistematizirati?

Glagola sistemizirati in sistematizirati sta sopomenki s pomenom »urediti, razvrstiti po določenem sistemu, v določene sisteme«.

Pojavljata se v različnih položajih – sistem(at)izirati podatke/gradivo/literaturo/znanje/ugotovitve. Ob besedni zvezi »delovno mesto« pa SSKJ2 priporoča glagol sistemizirati v pomenu »stanoviti in razporediti«.

 

Biojezikoslovec, na pomoč!

Poskusite razvozlati še nekaj jezikovnih dvojčkov:

  1. Pisava za slepe je brajica/brajlica.
  2. Najraje imam skutin/skutni zavitek.
  3. Urin/urni kazalec se je pokvaril.
Poznate še kakšno zanimivo besedotvorno dvojnico?

 

Podobni članki

19. Oktober 2012
Jezikovne dileme
MIN
45
pogled
Na podlagi analize različnih besedil je mogoče razbrati, da pravilna raba pridevnikov enak in isti ni tako samoumevna, kot se zdi....
04. November 2022
Sinonimni slovar slovenskega jezika, Odzadnji slovar, Slovenska vezljivost, Sprotni slovar slovenskega jezika
Zanimivosti
4 MIN
20
pogled
Vsak jezik ima nekaj jezikovnih priročnikov. Največkrat pogledamo v slovarje in prevajalnike, še posebej, če potrebujemo besede v...